Reglementen

B A A N R E G L E M E N T

1. U ontvangt uw ledenpas wanneer de contributie is ontvangen.

2. Elke ledenpas is naamsgericht en derhalve persoonsgebonden.

3. Bij het zoekraken van de ledenpas dient men contact op te nemen met de penningmeester om tegen betaling een nieuwe ledenpas te verkrijgen.

4. Op de banen is het verplicht tenniskleding te dragen en tennisschoenen met een profiel geschikt voor gravelbanen.

5. Voor de banen, welke niet voor les of voor eventuele evenementen besproken zijn,  kan men ter plaatse afhangen. Men kan een bepaalde baan reserveren door een geldige ledenpas achter het juiste baannummer en onder de gewenste tijd te hangen.

6. Indien u bij aankomst op de baan uw ledenpas vergeten bent,  kunt u eventueel tegen betaling een introducélabel halen of alsnog uw eigen ledenpas ophalen. Zonder geldige ledenpas kan er immers niet worden afgehangen. Indien bij aankomst één of meer banen vrij zijn, dan mag maximaal 15 minuten vóór aanvang van een volgende speelperiode worden  afgehangen. Leden die een baan hebben afgehangen dienen persoonlijk op het park aanwezig te zijn.

7. Introducélabels zijn verkrijgbaar tegen  betaling van € 5,00 bij de daarvoor bevoegde personen en indien geopend in de kantine. De desbetreffende personen staan vermeld op het publicatiebord.  Hiervan geldt € 2,50 als waarborg. De labels zijn voor een ochtend, middag of avond (max. 4 uur). Een introducé mag maximaal 3 keer als introducé van de banen gebruik maken. Wil hij of zij nog vaker van de banen gebruik maken, dan dient hij of zij zich als lid van de vereniging aan te melden.

8. Alle spelers die aan een spel meedoen moeten hun ledenpas op het bord hangen. Dit houdt in dat er bij een enkelspel 2 en bij een dubbelspel 4 ledenpasjes op het bord hangen. Men dient op de hele en halve uren af te hangen.

9. Eerst moeten de banen die niet in gebruik zijn worden afgehangen. Daarna mag men een in gebruik zijnde baan reserveren. Enkelspelen het eerst afhangen.

10. Als men afgehangen wordt, moet men altijd één speelperiode wachten. Indien er geen wachtende spelers zijn mag men doorspelen, maar de ledenpas NIET doorhangen!!!

11. Jeugdleden hebben dezelfde rechten en plichten als seniorleden, tenzij anders aangegeven.

12. Het is voor jeugdleden, die nog op de basisschool zitten niet toegestaan om na 19.00 uur 's avonds te tennissen. Ook niet met een seniorlid bijv. vader of moeder. Een en ander geldt niet indien de banen onbezet zijn. Zodra er seniorleden komen, dient men onmiddellijk de banen te vegen en te verlaten. Jeugdleden, die voortgezet onderwijs volgen mogen tot 20.00 uur 's avonds gebruik maken van de banen. Bovenstaande geldt ook voor de weekenden.

13. Voor een enkelspel mag men een half uur en voor een dubbelspel een uur afhangen.

14. Door het ontwerp van het bord is in één oogopslag te zien of er een enkel- of een dubbelspel op de baan wordt gespeeld.

15. Het hebben van les of training wordt als gebruik van een baan gezien. Dit houdt in dat men tijdens de les niet reeds een baan kan afhangen op een later tijdstip.

16. Indien men voor een dubbelspel een baan reserveert dienen minstens twee spelers aanwezig te zijn, zodat er tweemaal een half uur kan worden afgehangen. Bij aanvang van het spel dienen dan uiteraard alle vier ledenpasjes op het bord te hangen.

17. Zo nodig kan tijdens toernooien, competitiewedstrijden, uitwisselingen e.d. niet worden afgehangen. Eén en ander wordt door het bestuur/activiteitencommissie bepaald. Dit wordt tijdig op het publicatiebord aangegeven.

18. Men kan zich alleen beroepen op het feit dat men recht heeft om te spelen als men ter plaatse een baan heeft afgehangen. Telefonisch reserveren is niet mogelijk.

19. Zij die spelen zijn verplicht, zodra hun tijd om is, onmiddellijk de baan te ontruimen. Men is verplicht binnen de officiële speeltijd de baan te vegen en zo nodig te rollen.

20. Aanwijzingen van de groundsman, leraren, bestuursleden en leden van de activiteitencommissie dienen te worden opgevolgd.

21. Indien de toestand of het onderhoud van de banen dit nodig maakt dient het spel te worden onderbroken. Een en ander ter beoordeling van de groundsman, leraren, bestuursleden en/of leden van de activiteitencommissie.

22. Het is verboden:

A. de ledenpas van anderen  te verhangen.
B. te reserveren met een ledenpas van een ander, een ongeldige ledenpas etc.
C. te laten reserveren wanneer u (nog) niet aanwezig bent op het park.
D. tegen het einde van de speeltijd de ledenpas te verhangen naar een volgende speelperiode.
E. met ander schoeisel dan tennisschoenen geschikt voor gravelbanen de baan te betreden.
F. zijn of haar ledenpas af te staan aan een ander, om zodoende deze in de gelegenheid te stellen gebruik te kunnen maken van de banen.

23. Het bestuur zal er op toe zien dat dit reglement zo goed mogelijk wordt nageleefd.

24. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.

25. Alle leden kunnen op verzoek een exemplaar van dit reglement ontvangen.

Het Bestuur 01-01-2013                                                                                                                                             

 

Nieuws

Geopend
30 maart 2022